فایل فلش فارسی Firmware A2070 اندروید 10.0.1و9.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/28رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G615FU اندروید 8.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G615F اندروید 8.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G6100 اندروید 8.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15Samsung > رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G611F اندروید 9.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15رام سامسونگ
فایل فلش فارسی سامسونگ J7 Prime SM-G610F اندروید 6 و 81399/08/15رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G610M اندروید 8.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15Samsung > رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G570M اندروید 8.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15Samsung > رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G570F اندروید 8.0.1 و 7.0.1 و 6.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G530F اندروید 5.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15Samsung > رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware A2070 اندروید 10.0.1و9.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/28رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G615FU اندروید 8.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G615F اندروید 8.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G6100 اندروید 8.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15Samsung > رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G611F اندروید 9.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15رام سامسونگ
فایل فلش فارسی سامسونگ J7 Prime SM-G610F اندروید 6 و 81399/08/15رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G610M اندروید 8.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15Samsung > رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G570M اندروید 8.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15Samsung > رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G570F اندروید 8.0.1 و 7.0.1 و 6.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15رام سامسونگ
فایل فلش فارسی Firmware G530F اندروید 5.0.1 (رایگان ) با لینک مستقیم_ تمامی ورژن ها1399/08/15Samsung > رام سامسونگ

رام ها

آموزش ها

برنامه ها

بازی ها